0183 221 4244 info@amritsarcustoms.gov.in

List of Commissioners

Commissioner Customs From To
Sh. D.S. Sra 16.07.1997 28.06.2000
Sh. V. K. Sharma 28.06.2000 20.11.2000
Sh. T. H. K. Ghauri 20.11.2000 25.04.2001
Sh. Vineet Ohri 16.05.2001 02.01.2002
Sh. R.Bhattacharji 31.12.2001 30.11.2003
Sh. M.S. Negi 22.12.2003 30.11.2004
Sh. D.P. Singh 01.12.2004 18.05.2007
Sh. A.K. Mehra 21.05.2007 17.07.2007
Sh. Talkeshwar Singh 17.07.2007 02.07.2009
Sh. Ranjit Singh 02.07.2009 31.03.2012
Sh. Paramjit Singh Sodhi 01.04.2012 08.06.2012
Sh. Krishan Kumar Sharma 11.06.2012 04.11.2013
Sh. S. K. Sawhney 16.12.2013 01.09.2015
apt. Sanjay Gehlot 09.09.2015 26.07.2017
Sh. Dipak Kumar Gupta 26.07.2017
d